Word slank.
Blijf slank.

Afmelden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Protein System SA en/of zijn filialen ("Eurodiet") leveren producten en diensten, met name als u de website Eurodiet.com ("website") bezoekt of daar aankopen plaatst, het gebruik van producten en diensten van Eurodiet, het gebruik van de applicaties van Eurodiet voor mobiele telefonie, of het gebruik van software geleverd door Eurodiet in het kader van al wat hieraan vooraf gaat. De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden ("AV") gelden voor de verkoop van alle producten, uitrustingen, en alle diensten ("Koopwaren") voorgesteld of geleverd door Protein System SA (Eurodiet) aan de Koper ("Koper"). Deze Verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van producten tussen Protein System SA en u. Eurodiet is een handelsnaam en merk van Protein System SA. Gelieve deze verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen bij Protein System SA. De Koper verklaart vóór zijn bestelling: dat de aankoop van producten op de website Eurodiet geen enkel direct verband houdt met zijn beroepsactiviteit en strikt beperkt is tot privégebruik; dat hij het volle juridische vermogen heeft om zich te verbinden tot de onderhavige verkoopvoorwaarden. Eurodiet behoudt zich het recht voor om op elk moment de onderhavige verkoopvoorwaarden aan te passen. 1. ONS CONTRACT Zodra u uw bestelling heeft doorgegeven, sturen we u een e-mail om deze te bevestigen. We informeren u over de verzending van uw artikelen. NB: wij verkopen de producten alleen in hoeveelheden die overeenkomen met de gemiddelde behoeften van een privépersoon. Dit geldt evenzeer voor het aantal producten dat in een keer besteld wordt, als voor het aantal individuele bestellingen dat voldoet aan de gebruikelijke hoeveelheid voor een normale persoon voor een zelfde product. 2. EIGENDOMSRECHT De geleverde producten blijven het eigendom van Eurodiet tot ze overhandigd worden aan de vervoerder en de daadwerkelijke betaling van de bestelling door de cliënt. 3. RETOUR Voor alle producten behalve de gebakken producten, beschikt de Koper over een termijn van zeven dagen vanaf de datum van ontvangst om de bestelde producten op eigen kosten terug te sturen voor terugbetaling. De producten moeten daartoe onveranderlijk in perfecte toestand voor verkoop, in hun oorspronkelijke toestand (verpakking, accessoires, bijsluiter...), correct verzegeld en vergezeld van een ondertekende leveringsbon met de handgeschreven vermelding "retourbon", naar Eurodiet terug gestuurd worden. 4. PRIJS EN BESCHIKBAARHEID Alle prijzen zijn inclusief taksen (Luxemburgse btw en andere geldende taksen), tenzij anders vermeld. De betaling wordt bij de plaatsing van de bestelling uitgevoerd door de Koper. Op geen enkel moment kunnen de overgeschreven bedragen beschouwd worden als borgsom, voorschot of aanbetaling. Alle bestellingen moeten in euro's betaald worden. Eurodiet behoudt zich het recht voor elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het stadium van de uitvoering, in geval van niet-betaling van elk bedrag dat de Koper schuldig is of van betalingsincidenten. We geven de beschikbaarheid van de op de website aangeboden producten aan bij elke productbeschrijving. Meer details over de beschikbaarheid van de producten dan vermeld op de webpagina of elders op de website kunnen wij niet verstrekken. Bij de afhandeling van uw bestelling infomeren we u zo snel mogelijk per e-mail als de producten die u besteld heeft niet beschikbaar blijken te zijn, en we rekenen u deze producten niet aan. Ondanks onze inspanning voor het tegendeel, kan de prijs voor een klein aantal van de producten uit onze catalogus uitzonderlijk een fout bevatten. We controleren de prijs op het tijdstip van de verwerking van uw bestelling en vóór elke betaling. Als zou blijken dat wij een foute prijs hebben vermeld, en dat de werkelijke prijs hoger is dan die vermeld op de website, kan het gebeuren dat we contact opnemen met u om u te vragen of u het product alsnog wenst te kopen tegen de werkelijke prijs of dat u liever uw bestelling annuleert. Als werkelijke prijs lager is dan de aangegeven prijs, factureren we u het laagste bedrag en versturen we u het product. Voor meer details verwijzen we naar onze informatie over Prijs en Beschikbaarheid, twee documenten die gelden voor de producten die bij ons besteld worden. 5. DOUANE Wanneer u de producten bestelt bij Eurodiet voor levering buiten de Europese Unie, kan het zijn dat u onderworpen bent aan heffingen en importtaksen, die geheven worden als de bestelling ter bestemming aankomt. Alle bijkomstige douanekosten zijn te uwen laste; wij hebben geen enkele controle over deze kosten. Het douanebeleid kan sterk variëren van land tot land, dus u moet contact opnemen met de lokale douanediensten voor meer informatie. Bovendien merken we op dat wanneer u een bestelling plaatst op Eurodiet, u beschouwd wordt als officiële importeur en u zich moet houden aan alle wetten en reglementen van het land waarin u de producten in ontvangst neemt. De bescherming van uw privéleven is voor ons belangrijk en we wijzen onze internationale klanten erop dat grensoverschrijdende leveringen geopend en geïnspecteerd kunnen worden door de douaneambtenaren. Voor meer informatie, zie Informatie betreffende douane. 6. BESTELLING PER INTERNET De bestelling op onze website is de snelste en eenvoudigste manier om producten veilig te bestellen bij Eurodiet. Als u een publiek toegankelijke computer gebruikt of deze deelt met anderen, raden we u aan om uw gebruikersnaam en wachtwoord te desactiveren als u niet voor de computer zit. 7. ONZE AANSPRAKELIJKHEID U geniet de wettelijke bepalingen voor de garantie over niet conformiteit en verborgen gebreken. Met uitzondering van leveringen in Duitsland en Oostenrijk, wijzen we elke aansprakelijkheid af als een geleverd artikel niet zou voldoen aan de wetgeving in het land van levering. We verbinden ons ertoe om alle mogelijke in onze sector gebruikelijke zorg te besteden aan de uitvoering van de aan de cliënt geboden dienst. Niettemin kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor te late levering of het niet vervullen van contractuele verplichtingen als deze te wijten zijn aan oorzaken buiten onze controle: onvoorziene omstandigheden of geval van overmacht zoals gedefinieerd in de toepasselijke wet. Eurodiet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet uitvoering van het contract in geval van uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product als gevolg van overmacht, storing, of algemene of sectoriële staking van met name postdiensten of vervoersdiensten en/of communicatie. Eurodiet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade die die voortvloeit uit de aankoop van de producten. Eurodiet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gegevens of bestanden. De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor zijn bescherming en backups. De website van Eurodiet bevat ook informatie afkomstig van derden, en koppelingen naar andere websites. Eurodiet kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van het gebruik van deze informatie, de toegang ertoe of de onmogelijkheid om deze informatie van derden te gebruiken, noch voor de inhoud van andere websites. 8. TOEPASSELIJK RECHT De onderhavige Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan Luxemburgs recht, en de toepassing van het verdrag van Wenen op de contracten voor internationale verkoop van goederen is expliciet uitgesloten. U aanvaardt even goed als wij om geschillen die voortvloeien uit de handelsrelatie tussen u en ons voor te leggen aan de niet exclusieve bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de stad Luxemburg. Dit betekent dat voor de toepassing van de onderhavige Verkoopvoorwaarden, u een vordering kunt instellen om uw consumentenrechten te laten gelden in Luxemburg  of in het land van de Europese Unie waar u gevestigd bent. 9. WIJZIGING VAN DE DIENST OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN We behouden ons het recht voor om op elk moment onze website, onze procedures, en onze handelsvoorwaarden, met inbegrip van onderhavige Verkoopvoorwaarden aan te passen. U bent onderworpen aan de geldende handelsvoorwaarden, procedures en Verkoopvoorwaarden vanaf het ogenblik dat u een product bestelt, behalve als een verandering aan deze handelsvoorwaarden, of de onderhavige Verkoopvoorwaarden wordt vereist door een administratieve of gouvernementele overheid (in dit geval kan de wijziging toepasselijk zijn op mogelijke eerdere bestellingen). Als een bepaling in deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of niet toepasselijk zou blijken te zijn, ongeacht de reden, wordt deze bepaling los van het contract beschouwd en zal deze geen weerslag hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. 10. MINDERJARIGEN We verkopen geen producten aan minderjarigen, behalve op uitdrukkelijk medisch voorschrift. We verkopen producten voor volwassenen voor aankoop door volwassenen. 11. IDENTIFICATIE Eurodiet is een handelsmerk gebruikt door Protein System SA. Onze contactinformatie: ZA Kaercherwee 64 rue de Koerich L-8437 Steinfort, Groot-Hertogdom Luxemburg Aandelenkapitaal: 52057.64€ Geregistreerd in Luxemburg Nummer Handelsrechtbank van Luxemburg: B63331 Intracommunautair btw-nummer: LU 19440529