Ned i vekt.
En gang for alle.

Logg ut

Vilkår for bruk av Nettsiden

Vilkår for bruk av Nettsiden

LES DISSE VILKÅRENE NØYE 

FØR DU BRUKER NETTSIDEN 

Vilkår for bruk av Nettsiden 

Disse bruksvilkårene (sammen med dokumentene de henviser til) beskriver vilkårene for bruk av vår nettside på www.eurodiet.com (Nettsiden) som gjest eller registrert bruker. Bruk av Nettsiden omfatter tilgang, surfing og bruk av alle andre funksjoner på Nettsiden. 

Les disse bruksvilkårene nøye før du begynner å bruke Nettsiden. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av vilkårene for eventuell senere referanse.  

Ved å bruke Nettsiden bekrefter du at du godtar å overholde disse bruksvilkårene.  

Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, må du ikke bruke Nettsiden. 

Andre vilkår som kommer til anvendelse 

Disse bruksvilkårene henviser til følgende ytterligere vilkår, som også gjelder når du bruker Nettsiden: 

 • Vår personvernerklæring, som fastsetter vilkårene for hvordan vi behandler personopplysninger vi samler inn om deg, eller som du gir oss. Ved å bruke Nettsiden samtykker du i slik behandling, og du garanterer at alle opplysninger du gir, er korrekte.  

 • Våre retningslinjer for akseptabel bruk under, som fastsetter tillatt og ulovlig bruk av Nettsiden. Når du bruker Nettsiden, må du overholde disse retningslinjene for akseptabel bruk. 

 • Våre retningslinjer for informasjonskapsler, som gir detaljer om informasjonskapsler på Nettsiden. 

Om oss 

www.eurodiet.com er en nettside som drives av PLANET HEALTH LIMITED («vi»), et selskap som er stiftet og registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 13142644 og registrert adresse i Flat 29 Palmeira Avenue Mansions, 21-23 Church Road, Hove, East Sussex, Storbritannia, BN3 2FA, og skal omfatte PHL-gruppen. 

Endringer i disse bruksvilkårene 

Vi kan revidere disse bruksvilkårene når som helst ved å endre denne siden.  

Kontroller siden med jevne mellomrom for å se eventuelle endringer vi har gjort, ettersom de er bindende for deg.  

Endringer på Nettsiden 

Vi kan fra tid til annen oppdatere Nettsiden, og vi kan endre innholdet når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at innhold på Nettsiden kan være utdatert på et hvilket som helst tidspunkt, og at vi ikke er forpliktet til å oppdatere det. 

Vi garanterer ikke at Nettsiden, eller innhold på den, er uten feil eller mangler. 

Tilgang til Nettsiden 

Nettsiden er tilgjengelig kostnadsfritt. 

Vi garanterer ikke at Nettsiden, eller innhold på den, alltid vil være tilgjengelig eller uten avbrudd. Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig grunnlag. Vi kan sperre, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av Nettsiden uten forhåndsvarsel. Vi er ikke ansvarlige overfor deg hvis Nettsiden av en eller annen grunn blir utilgjengelig på et hvilket som helst tidspunkt eller i et hvilket som helst tidsrom. 

Du er selv ansvarlig for å gjøre det som kreves for å få tilgang til Nettsiden. 

Du er også ansvarlig for at alle som får tilgang til Nettsiden via din internettforbindelse, har kjennskap til disse bruksvilkårene og andre vilkår som kommer til anvendelse, og at de overholder dem. 

Konto og passord 

Hvis du velger, eller blir tildelt, en brukeridentifikasjonskode, et passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, skal du behandle slik informasjon konfidensielt. Du må ikke utlevere den til tredjepart. 

Vi har rett til å deaktivere brukeridentifikasjonskoder og passord, enten de er valgt av deg selv eller tildelt av oss, når som helst, hvis du etter vårt rimelige skjønn ikke har overholdt en bestemmelse i disse bruksvilkårene. 

Hvis du vet eller mistenker at noen andre enn deg selv har fått kjennskap til brukeridentifikasjonskoden eller passordet ditt, må du varsle oss umiddelbart på customerservice@eurodiet.com. 

Immateriell eiendomsrett 

Vi er eier eller lisensinnehaver av all immateriell eiendom på Nettsiden og i materialet som publiseres på Nettsiden.  Slike åndsverk er beskyttet av opphavsrett og avtaler rundt om i verden. Vi tar herved forbehold om alle slike rettigheter. 

Du kan skrive ut en kopi og laste ned utdrag av alle sider på Nettsiden til personlig bruk, og du kan gjøre andre i organisasjonen din oppmerksomme på innhold som legges ut på Nettsiden. 

Du må ikke på noen måte endre papirkopier eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned, og du må ikke bruke illustrasjoner, bilder, video- eller lydklipp eller grafikk atskilt fra eventuell tilhørende tekst. 

Vår status (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfatter av innhold på Nettsiden skal alltid bekreftes. 

Du må ikke bruke noe av innholdet på Nettsiden til kommersielle formål uten tillatelse fra våre lisensgivere. 

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av Nettsiden i strid med disse bruksvilkårene, opphører din rett til å bruke Nettsiden umiddelbart, og du skal, hvis vi ber om det, returnere eller ødelegge alle kopier du har laget av materialet. 

Lit til informasjon 

Innholdet på Nettsiden er kun ment som generell informasjon. Det er ikke ment som råd du skal sette din lit til. Du må rådføre deg med en fagperson eller spesialist før du handler, eller lar være å handle, på grunnlag av innhold på Nettsiden. 

Selv om vi gjør vårt ytterste for å oppdatere informasjonen på Nettsiden, gir vi ingen påstander, garantier eller løfter, verken uttrykkelige eller underforståtte, om at innholdet på Nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. 

Ansvarsbegrensning 

Ikke noe i disse bruksvilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som skyldes forsømmelse, svindel eller uriktig fremstilling fra vår side, eller annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til engelsk lov. 

I den grad loven tillater det, utelukker vi alle betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår som kan komme til anvendelse for Nettsiden, eller for innhold på Nettsiden, enten det er uttrykkelig eller underforstått.  

Vi er ikke ansvarlige overfor noen bruker for tap eller skade, verken i kontraktsform, ved skadevoldende handling (herunder forsømmelse), ved brudd på lovfestet forpliktelse eller annet, selv om det kunne forutses, som oppstår i forbindelse med 

 • bruk av, eller manglende evne til å bruke, Nettsiden 

 • bruk av, eller tillit til, innhold som vises på Nettsiden  

Hvis du er firmabruker, må du være særlig oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for 

 • tap av fortjeneste, omsetning, avtaler eller inntekter 

 • driftsavbrudd 

 • tap av forventede besparelser 

 • tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme 

 • indirekte tap/skade eller følgeskade 

Hvis du er privat bruker, må du være oppmerksom på at vi kun tilbyr Nettsiden til privat bruk. Du bekrefter at du ikke skal bruke Nettsiden til kommersielle formål, og vi er ikke ansvarlige overfor deg for tapt fortjeneste, tapte avtaler, driftsavbrudd eller tapte forretningsmuligheter. 

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av virus, distribuert tjenestenektangrep eller annen skadelig teknologi som kan infisere datamiljøet ditt, dataprogrammer, data eller annet merkevarebeskyttet materiale, som følge av at du bruker Nettsiden eller laster ned innhold fra den eller andre nettsider som er lenket til den. 

Vi påtar oss ikke noe ansvar for innholdet på nettsider som er lenket til Nettsiden. Slike lenker skal ikke tolkes dit hen at vi går god for de lenkede nettsidene. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som skyldes din bruk av slike nettsider. 

Opplasting av innhold og informasjon til Nettsiden 

Når du benytter en funksjon som gjør det mulig for deg å laste opp informasjon eller annet innhold til Nettsiden, skal du overholde innholdsstandardene som er fastsatt i våre retningslinjer for akseptabel bruk under. 

Du garanterer at slike bidrag overholder disse standardene, og du er ansvarlig overfor oss og skal holde oss skadesløse for ethvert brudd på denne garantien. Hvis du er privat bruker, betyr det at du er ansvarlig for tap eller skade vi pådrar oss som følge av at du bryter garantien. 

Virus 

Vi garanterer ikke at Nettsiden vil være sikker eller uten programfeil eller virus. 

Du er selv ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til Nettsiden. Du bør bruke ditt eget antivirusprogram. 

Du må ikke misbruke Nettsiden ved å bevisst innføre virus, trojanere, bats, spiders, ormer, logiske bomber eller annet ondsinnet eller teknologisk skadelig materiale. Du må ikke forsøke å skaffe deg uautorisert tilgang til Nettsiden, serveren som Nettsiden er lagret på eller noen server, datamaskin eller database som er knyttet til Nettsiden. Du må ikke angripe Nettsiden via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep.  

Hvis du bryter denne bestemmelsen, begår du en straffbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990 (engelsk lov om datamisbruk). Vi vil varsle relevante myndigheter om slike handlinger, og vi vil samarbeide med dem ved å utlevere identiteten din. Ved slike brudd opphører din rett til å bruke Nettsiden umiddelbart. 

Lenker til Nettsiden 

Du kan opprette lenker til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør det på hederlig og lovlig vis og ikke skader eller utnytter vårt omdømme. 

Du må ikke opprette en lenke på en slik måte at det antyder noen form for forbindelse til oss eller godkjennelse fra vår side dersom dette ikke foreligger. 

Du må ikke opprette en lenke til Nettsiden fra en nettside du ikke selv eier. 

Nettsiden må ikke vises i en ramme på en annen nettside, og du må heller ikke opprette en lenke til noen annen del av Nettsiden enn hjemmesiden. 

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelse til å opprette lenker når som helst. 

Nettsiden hvor du oppretter lenker, skal i alle henseender overholde innholdsstandardene som er fastsatt i våre retningslinjer for akseptabel bruk under. 

Hvis du ønsker å benytte deg av annet innhold på Nettsiden enn det som er angitt over, ber vi deg kontakte customerservice@eurodiet.com. 

Lenker til tredjepartsnettsider 

Dersom Nettsiden inneholder lenker til andre nettsider og ressurser som tilbys av tredjepart, er disse lenkene kun ment som informasjon. 

Vi har ikke kontroll over ressurser eller innhold på slike nettsider. 

Gjeldende lov 

Hvis du er privat bruker, må du være oppmerksom på at disse bruksvilkårene samt vilkårenes innhold og opprettelse er underlagt engelsk lov. Du og vi avtaler i fellesskap at domstolene i England og Wales skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du er bosatt i Nord-Irland, kan du imidlertid også reise søksmål i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, kan du også reise søksmål i Skottland. 

Hvis du er firmabruker, er disse bruksvilkårene samt vilkårenes innhold og opprettelse (og eventuelle ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) underlagt engelsk lov. Vi avtaler i fellesskap at domstolene i England og Wales skal ha eksklusiv jurisdiksjon. 

Retningslinjer for akseptabel bruk 

Disse retningslinjene for akseptabel bruk fastsetter vilkårene mellom deg og oss for din bruk av Nettsiden på www.eurodiet.com (Nettsiden). Disse retningslinjene for akseptabel bruk gjelder for alle som bruker og besøker Nettsiden. 

Din bruk av Nettsiden betyr at du godtar å overholde alle bestemmelser i disse retningslinjene for akseptabel bruk, som er et tillegg til våre vilkår for bruk av Nettsiden over. 

Ulovlig bruk 

Du må kun bruke Nettsiden til lovlige formål. Du må ikke bruke Nettsiden 

 • på en måte som er i strid med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover og regler 

 • på en måte som er ulovlig eller bedragersk, eller som har ulovlig eller bedragersk formål eller virkning 

 • i den hensikt å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte 

 • til å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke overholder våre innholdsstandarder under 

 • til å sende, eller få sendt, uoppfordret eller uautorisert reklame- eller salgsfremmende materiale, eller lignende materiale (spam) 

 • til å bevisst overføre data, eller sende eller laste opp materiale, som inneholder virus, trojanere, bats, spiders, ormer, tidsbomber, tasteloggere, spionvare, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakode som er ment å skulle påvirke driften av programvare eller maskinvare negativt 

Du bekrefter også at du ikke skal 

 • reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av Nettsiden i strid med bestemmelsene i våre vilkår for bruk av Nettsiden 

 • skaffe deg uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller avbryte 

 • noen del av Nettsiden 

 • utstyr eller nettverk som Nettsiden er lagret på  

 • programvare som brukes til å tilby Nettsiden  

 • utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av tredjepart 

Innholdsstandarder 

Disse innholdsstandardene gjelder for all informasjon / alt materiale du bidrar med på Nettsiden (bidrag).  

Du skal overholde meningen og ordlyden i følgende standarder. Standardene gjelder for hver del av alle bidrag samt for bidragene i sin helhet. 

Bidrag skal 

 • være korrekte (dersom de angir fakta) 

 • være oppriktige (dersom de angir meninger) 

 • være i samsvar med gjeldende lov i Storbritannia og ethvert land de lastes opp fra 

Bidrag må ikke 

 • inneholde materiale som er ærekrenkende 

 • inneholde materiale som er vulgært, støtende, hatefullt eller provoserende 

 • fremme seksuelt eksplisitt materiale 

 • oppfordre til vold 

 • oppfordre til diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, nedsatt funksjonsevne, seksuell legning eller alder 

 • krenke andres opphavsrett, databaserettigheter eller varemerker 

 • være egnet til å villede noen 

 • være et brudd på juridiske forpliktelser overfor tredjepart, for eksempel en kontraktsforpliktelse eller taushetsplikt 

 • oppfordre til ulovlig virksomhet 

 • være truende, misbruke eller krenke andres privatliv eller forårsake irritasjon, ulempe eller unødig bekymring 

 • være egnet til å trakassere, opprøre, gjøre noen forlegen, skremme eller ergre noen 

 • brukes til å utgi deg for å være en annen, eller til å gi en uriktig fremstilling av identiteten din eller tilknytningen din til en annen person 

 • gi inntrykk av å komme fra oss hvis det ikke er tilfellet 

 • anbefale, oppfordre til eller bidra til ulovlige handlinger, for eksempel krenkelse av opphavsrett eller datamisbruk 

Utestengelse og opphør 

Vi vil etter eget skjønn fastslå om du har brutt disse retningslinjene for akseptabel bruk gjennom din bruk av Nettsiden. Ved brudd på retningslinjene kan vi iverksette de tiltakene vi mener er relevante.   

Unnlatelse av å overholde disse retningslinjene for akseptabel bruk utgjør et vesentlig brudd på bruksvilkårene over som gir deg rett til å bruke Nettsiden, og kan føre til at vi iverksetter ett eller flere av følgende tiltak: 

 • umiddelbar midlertidig eller permanent utestengelse fra Nettsiden 

 • umiddelbar midlertidig eller permanent sletting av innlegg eller materiale du har lastet opp på Nettsiden 

 • utstedelse av en advarsel til deg 

 • søksmål mot deg om erstatning av alle kostnader (herunder, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) vi har pådratt oss som følge av bruddet 

 • ytterligere søksmål mot deg 

 • utlevering av slik informasjon til myndighetene som vi mener er nødvendig 

Vi påtar oss ikke noe ansvar for tiltak vi iverksetter som følge av brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk.  Tiltak er ikke begrenset til det som er angitt i disse retningslinjene, og vi kan iverksette ethvert annet tiltak vi mener er relevant. 

Endringer i retningslinjer for akseptabel bruk 

Vi kan revidere disse retningslinjene for akseptabel bruk når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å kontrollere siden med jevne mellomrom for å se eventuelle endringer vi har gjort, ettersom de er rettslig bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse retningslinjene for akseptabel bruk kan også erstattes av bestemmelser eller merknader som publiseres andre steder på Nettsiden. 

Kontakt oss 

Du kan kontakte oss via e-post på customerservice@eurodiet.com. 

Takk for at du besøker Nettsiden!